طراحی سایت شرکت بیوتکنولوژی فدک

کشت بافت گیاهی به دسته‌ای از شیوه‌های نگهداری یا پرورش یاخته‌ها، بافت‌ها یا اندام‌های گیاهی گفته می‌شود که با هدف تولید و پرورش گیاه با اهداف پژوهشی یا تجاری و در شرایط کاملاً گندزدایی‌ شده و بر یک بستر کاشت با ترکیب شناخته‌ شده‌ ای از مواد مغذی انجام می‌شود. صفحات طراحی شده صفحه اصلی، […]